Algemene voorwaarden

Haarlem Jazz & More B.V. organiseert festivals in en rond Haarlem met als centrale mainstage de Grote Markt.
 
Haarlem Jazz & More B.V. biedt daarnaast de volgende diensten aan:

  • www.haarlemjazzandmore.nl

Aan het gebruik van deze diensten, alsmede eventuele applicaties (‘apps’) zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door van deze diensten gebruik te maken, stemt u hiermee in.
 
 

Artikel 1. Beschikbaarheid en onderhoud
 
1.1 Haarlem Jazz & More B.V. doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst
 
1.2 Haarlem Jazz & More B.V. onderhoudt haar diensten actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 
1.3 Haarlem Jazz & More B.V. mag de functionaliteit van haar diensten aanpassen.
 
 

Artikel 2. Intellectueel eigendom
 
2.1 De diensten, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Haarlem Jazz & More B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haarlem Jazz & More B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 
 

Artikel 3. Aansprakelijkheid
 
3.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Haarlem Jazz & More B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van een dienst in welke vorm of inhoud dan ook.
 
3.2 Haarlem Jazz & More B.V. sluit meer in het bijzonder iedere aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie uit.

Artikel 4. AVG
 
Download de AVG privacy verklaring hier
 
 

Artikel 5. Overige bepalingen
 
5.1 Op alle rechtsverhoudingen die tussen u en Haarlem Jazz & More B.V. ontstaan is Nederlands recht van toepassing.
 
5.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Haarlem Jazz & More B.V. gevestigd is.
 
5.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling ‘schriftelijk’ moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 
5.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Haarlem Jazz & More B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 
5.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 
5.6 Haarlem Jazz & More B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.